adidas Villkor

Dessa Villkor består av följande avsnitt: 1. Inledning, 2. Köpvillkor, 3. Användning av Webbplatsen och 4. Övrigt, samt policy, villkor eller dokument som det hänvisas till häri (gemensamt ”Villkor”).

1. INLEDNING

www.adidas.se ("Webbplatsen") drivs av eller på uppdrag av adidas, Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Nederländerna. Om du gör en beställning via denna Webbplats kommer, efter att beställningen bekräftats, ett försäljningsavtal att upprättas mellan dig och adidas Sverige AB Gårdsvägen 13, SE-169 70 Solna, Sverige, vilket kommer att lyda under dessa Villkor och särskilt de Köpvillkor som anges nedan. (nedan gemensamt kallade för "adidas/we/us").

adidas AG är moderbolaget i adidas Group, vilken omfattar flera dotterföretag, bland annat adidas Sverige AB.

2. KÖPVILLKOR

Läs noga igenom dessa Köpvillkor innan du beställer Produkter online från Webbplatsen.

2.1 När gäller dessa Köpvillkor?

Dessa Köpvillkor gäller för alla erbjudanden och avtal i samband med vår försäljning och leverans av Produkter. Du samtycker alltså till dessa Köpvillkor när du i) beställer något från Webbplatsen, ii) beställer något från någon webbsida som är direkt kopplad till Webbplatsen eller iii) när du tackar ja till ett erbjudande från oss. Köpvillkoren får endast frångås efter skriftlig överenskommelse med oss.

2.2 Produkter

Vi har olika typer av produkter. Dessa kan vara produkter som helt och hållet utformats och skapats av oss (”Standardprodukter”) och produkter som, även om de utformats av oss, kan anpassas eller ändras av dig genom val av material, färger eller annan sådan anpassning efter dina önskemål (”Skräddarsydda produkter”), gemensamt kallade för ”Produkter”.

Observera att för begränsade utgåvor eller vid begränsad produktion kan det förekomma extra restriktioner såsom ett begränsat antal sådana Produkter per kund. Dessa extra restriktioner kommer att tillkännages via Webbplatsen.

Alla Produkter som visas på Webbplatsen är föremål för tillgänglighet. Det innebär att, även om vi eftersträvar att se till att vår Webbplats återspeglar lagertillgången, en Produkt som visas på Webbplatsen kanske inte längre finns tillgänglig för köp.

Små skillnader i färg och andra Produktvariationer kan förekomma till följd av annorlunda bildåtergivning, displayteknik eller andra tekniska orsaker. adidas är inte ansvarsskyldig för sådana variationer och avvikelser. Inga rättigheter kan åberopas till följd av tryckfel, produktbeskrivningar eller fel på Webbplatsen.

2.3 Krav för slutande av avtal med adidas

Du måste vara 16 år eller äldre för att få köpa Produkter via Webbplatsen.

Du kan endast göra beställningar på Webbplatsen om du är en kund, inte om du är återförsäljare.

Du garanterar att den information som du lämnar till oss i din förfrågan eller beställning är korrekt och fullständig. 

2.4 Hur sluter vi ett avtal med dig?

2.4.1 Allmänna aspekter av upprättandet av avtal

Följande gäller för alla typer av produkter. All information på Webbplatsen är endast en inbjudan till förhandling. Informationen är med andra ord inte ett erbjudande eller ett bindande kontrakt. Du samtycker till att din beställning är ett erbjudande om att köpa de Produkter som anges i din beställning.

Alla beställningar som du lämnat ska accepteras av oss. Vi har rätt att när som helst kontrollera en beställning på förhand och/eller att avvisa en beställning utan att ange några skäl och utan någon skyldighet gentemot dig eller någon annan tredje part. Om vi inte bekräftar din beställning inom tio dagar anses den ha blivit avvisad.

Vi kan efter eget gottfinnande välja att inte godkänna din beställning. Nedan följer några exempel på när vi inte kan godkänna din beställning:

 1. Om Produkt(er) som visas på Webbplatsen inte, eller inte längre, är tillgängliga.
 2. Om din betalning inte godkänns.
 3. Om fraktrestriktioner gäller för en Produkt.
 4. Om Produkt(er) som visas på Webbplatsen har (uppenbara) fel såsom felaktigt pris eller på annat sätt beskrivs felaktigt.

Ifall vi inte godkänner (en del av) din beställning ska vi ha rätt att annullera (en del av) din beställning utan någon ansvarsskyldighet gentemot dig eller en tredje part. Efter annulleringen betalar vi naturligtvis tillbaka det belopp du betalat inom ramen för den annullerade (delen av) beställningen.

Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning efter att försäljningsavtalet upprättats, av de skäl som anges i detta avsnitt 2.4.1. under a–d ovan. Efter annulleringen betalar vi naturligtvis tillbaka det belopp du betalat inom ramen för den annullerade (delen av) beställningen.

adidas har och förbehåller sig sin fulla rätt att vägra att ta emot order som man vet eller rimligen misstänker har gjorts med stöd eller inblandning av program, robotar, sökrobotar, spindlar eller andra automatiserade medel eller enheter.

2.4.2 Särskilda aspekter av upprättandet av avtal för Standardprodukter

Efter att du gjort din beställning skickar vi dig via e-post en orderbekräftelse med beställningsnummer och information om de Standardprodukter som du erbjudit dig att köpa och uppgifter om eventuell leverans. Din beställning kommer inte att godkännas och avtalet om försäljning av Standardprodukter kommer inte att upprättas om inte och förrän:

 1. du fått en bekräftelse från oss om att Standardprodukterna har skickats till dig från vårt lager eller
 2. du fått en bekräftelse från transportören om att Standardprodukterna är färdiga för avhämtning om du valt att hämta Standardprodukterna hos transportören eller om transportören har lämnat Standardprodukterna på avhämtningsplatsen eller
 3. du fått en bekräftelse från oss om att Standardprodukterna är färdiga att avhämtas av dig i en adidasbutik, ifall du valt att hämta de Standardprodukter du beställt och betalat på Webbplatsen i en adidasbutik (Click & Collect).

Observera att Click & Collect-funktionen på Webbplatsen i ditt land kanske inte innehåller möjligheten för dig att beställa och betala Standardprodukterna på Webbplatsen (enligt beskrivningen i klausul 2.4.2 c) men ger dig möjlighet att reservera en Standardprodukt på Webbplatsen för att sedan köpa och alltså betala för den lokalt i en adidas-butik. Denna Click & Collect-reservation kan endast göras i de adidas-butiker som anges i inköpsprocessen på Webbplatsen. Om du köper den reserverade produkten sluter du lokalt ett köpavtal med den adidas-återförsäljare du valt. Det betyder att du endast kan returnera Standardprodukterna till den butik där du köpte dem och i enlighet med den butikens returpolicy. Därför gäller in

2.4.3 Särskilda aspekter av upprättandet av avtal för Skräddarsydda produkter

När du gjort en beställning av Skräddarsydda produkter (inklusive mi adidas-produkter), skickar vi dig en bekräftelse per e-post. Förutom i de fall då bestämmelserna i avsnitt 2.4.1 gäller kommer din beställning att godkännas och avtalet om försäljning av Skräddarsydda produkter mellan dig och oss att upprättas när du mottagit bekräftelsen per e-post.

2.5 Äganderättsförbehåll

Alla Produkter förblir adidas:s egendom tills du betalat hela det belopp du är skyldig oss inom ramen för samtliga överenskommelser, inklusive betalning av kostnader, tidigare eller senare leveranser eller delleveranser. Du får inte sälja, avyttra eller belasta någon Produkt förrän de är helt i din ägo.

2.6. Underhåll av Produkter

Vi uppmanar dig att läsa tvätt- och skötselanvisningarna på Produkternas etiketter. Vi är inte ansvariga för några skador till följd av felaktig hantering av Produkterna, inbegripet hantering som strider mot anvisningarna.

2.7 Annullering av beställning

Oavsett din ångerrätt är det, under vissa begränsade förhållanden, möjligt att annullera din beställning av Standardprodukter. Mer information finns i sektionen Hjälp på Webbplatsen.

2.8 Pris

Priser anges inklusive moms. Priser anges i svenska kronor (SEK). adidas förbehåller sig rätten att göra ändringar i priser före en av dig gjord beställning.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, begränsa eller upphäva specialerbjudanden eller rabatter.

Vi kan ta ut leveranskostnader. Leveranskostnaderna varierar beroende på Produkt och leveranstyp. För närmare uppgifter, se avsnitt 2.12 eller gå till sektionen Leverans på Webbplatsen. Leveranskostnader kan komma att debiteras separat, per artikel och adderas till beställningens totalbelopp.

2.9 Betalningsmetoder

På Webbplatsen finns det mer information om möjliga betalningsmetoder.

adidas förbehåller sig rätten att utföra en individuell kreditkontroll för varje beställning i enlighet med adidas:s Sekretesspolicy. Beroende på resultatet av denna kontroll förbehåller sig adidas rätten att neka vissa betalningsmetoder.

2.10 Fakturering

När vi väljer, eller påbjuds enligt gällande lag, att utfärda eller tillhandahålla en faktura, förbehåller vi oss rätten att utfärda eller tillhandahålla elektroniska fakturor och du samtycker till sådan form av fakturering.

2.11 Särskilda aspekter av Skräddarsydda produkter 

För att skräddarsy din produkt och göra den personlig kan du lägga till en egen text. Du kan lägga till ditt namn, välja en spelare och ett nummer eller vara precis hur kreativ du vill. Men tänk på att det måste vara anständigt. Vi förbehåller oss rätten att ta bort opassande språk och användningen av märkesnamn. Kom också ihåg att vissa specialtecken inte stöds av vårt system.

Vi ber dig att inte använda, ladda upp, skicka in, kopiera eller på annat sätt publicera namn, ord eller fraser som

 1. består av eller innehåller namnet på produkt, tjänst, företag, organisation eller event som tillhör någon annan,
 2. består av eller innehåller namnet eller smeknamnet på en känd person (levande eller död),
 3. gör, eller skulle kunna göra, intrång på tredje parts varumärken eller immateriella rättigheter,
 4. är hotfulla, anstiftar till våld, är kränkande, oanständiga, diskriminerande, uppviglande, sexuellt oförblommerade eller på annat sätt olagliga och/eller
 5. som adidas efter eget gottfinnande anser vara oacceptabla på något sätt.

adidas förbehåller sig rätten att neka anpassningar, namn, ord eller fraser (eller kombinationer av dessa) som faller under någon av kategorierna ovan. Sådant medför att din beställning annulleras. Vidare kommer adidas att ha rätt att begära ersättning motsvarande värdet på de beställda Produkterna.

Observera att genom att beställa Skräddarsydda produkter

 1. uttrycker och garanterar du att de namn, ord eller fraser som du använder, laddar upp, skickar, kopierar eller på annat sätt offentliggör för användning på din Skräddarsydda produkt inte faller under någon av kategorierna ovan,
 2. samtycker du till att ersätta adidas och dess associerade företag och hålla adidas och dess associerade företag skadelösa för alla kostnader, utgifter, skador, förluster och skulder som adidas eller dess associerade företag ådragit sig eller drabbats av till följd av användningen av namn, ord eller fraser som du använt, laddat upp, skickat in, kopierat eller på annat sätt offentliggjort (inbegripet användning på din Skräddarsydda produkt),
 3. beviljar du adidas och dess associerade företag en icke-exklusiv, oåterkallelig, avgiftsfri, världsomspännande, fullt överlåtelsebar rätt att använda, reproducera, yppa och modifiera de namn, ord eller fraser som du lämnat in i syfte att fullfölja din beställning och/eller
 4. kommer du, i den utsträckning beställningen avser Skräddarsydda produkter, inte att ha någon ångertid, återkallanderätt, returneringsrätt eller rätt att häva avtalet (avsnitt 6:230p under f, delavsnitt 1˚ i den nederländska civillagen).

2.12 Leverans

Vi kommer att leverera till den adress som du angivit i Sverige. Vi kan endast leverera till en hem- eller kontorsadress eller till en transportörs upphämtningsplats eller, om du valt att hämta Produkterna i en adidas-butik, till den aktuella adidas-butikens adress. Vi kommer att bekräfta detta till dig i ett e-postmeddelande när du informeras om att Produkterna är färdiga för avhämtning. Om ett leveransförsök misslyckas samtycker du till att den transportör som vi anlitat för leveransen även kan få leverera Produkterna till en adress eller avhämtningsplats intill/i närheten, varefter adidas anses ha uppfyllt sin skyldighet att leverera Produkterna. Transportören kommer att informera dig om leveransen till adressen eller avhämtningsplatsen intill/i närheten.

Frakten av beställningar kommer att äga rum på vardagar som inte är helgdagar i det område där vårt lager är beläget. Nationella och/eller regionala helgdagar i det land du bor i och i staden Rieste, Tyskland, räknas därför som helgdagar. Leveranser kommer att äga rum på vardagar som inte är helgdagar i ditt land. Tänk på att allmänna helgdagar kan variera från land till land och från år till år.

Detaljerad information om leveransperioder finns i specifikationerna för de olika leveranstyperna i sektionen Leverans på vår Webbplats. Leveransperioder är endast indikationer och ska därför inte betraktas som strikta tidsfrister. Enbart det faktum att en leveranstid överskridits berättigar dig inte till ersättning. Om det inträffar en oväntad händelse eller försening i en expressleverans kan vi emellertid, efter eget gottfinnande, återbetala dig hela kostnaden för expressleveransen. Observera att Skräddarsydda produkter har andra leveranstider. Det betyder att hela din beställning av Standardprodukter och Skräddarsydda produkter kommer att ta längre tid att leverera. mi adidas-Skräddarsydda produkter kommer dock att levereras separat från andra Produkter som du eventuellt har beställt och kommer att ta cirka 4-6 veckor att leverera.

adidas har rätt att, i görligaste mån, dela upp leveransen så att du får de beställda produkterna så snabbt som möjligt. Det tillkommer inga extra kostnader vid sådana delleveranser. Om du däremot själv begär att vi levererar beställningen i olika delar, kan vi komma att debitera dig för extra leveranskostnader. Varje delbeställning utgör ett separat försäljningsavtal. Om vi är försenade med en delleverans eller om en delbeställning är felaktig, berättigar detta dig inte till att annullera någon annan delbeställning.

I det osannolika fallet att vi, efter att vi ingått ett försäljningsavtal, inte kan, kunde eller inte längre kan leverera (del av) din beställning och inte bär ansvaret för denna situation, har vi rätt att upphäva försäljningsavtalet. Vi kommer, naturligtvis, att meddela dig så snart som rimligtvis är praktiskt möjligt och ersätter dig för eventuella betalningar som gjorts.

2.13 Retur- och ångerrättspolicy

Praktisk information och anvisningar för returnering av Standardprodukter finns i sektionen Returer på Webbplatsen.

Ifall du har rätt att häva ett försäljningskontrakt med oss (och alltså returnera din(a) Standardprodukt(er) i enlighet med avsnitt 2.14 eller 2.15, gäller nedanstående villkor.

Meddelande om ångerrätt och returnering av Produkter

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (adidas Sverige AB, Returns Department, Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Nederländerna) genom att sända en försäkran (t.ex. per brev, fax eller e-post) där du tydligt uppger att du vill frånträda avtalet. Du kan använda dig av ångerblanketten som finns med som Bilaga 1 till dessa Villkor, men det är inte obligatoriskt. Du kan också frånträda försäljningsavtalet elektroniskt genom att fylla i förklaringen om frånträdande på vår webbplats https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=SE&brand=adidas&language=sv. Om du använder det alternativet kommer vi att bekräfta tillbakadragandet av beställningen per e-post.

För att uppfylla ångerfristens slutdatum som anges i avsnitt 2.14 och 2.15 måste du meddela oss att du utnyttjar din ångerrätt före ångerfristens utgång.

Standardprodukter måste returneras (i enlighet med instruktionerna på Webbplatsen) till:

adidas Sverige AB.
CDC Rieste
Hildesheimer Strasse 4-10
49597 Rieste
Tyskland

Det enklaste sättet, och det sätt som vi föredrar, att returnera produkterna på är att följa stegen i sektionen Returer på Webbplatsen, eftersom du då både returnerar produkterna och på samma gång meddelar oss om din önskan att frånträda försäljningsavtalet. 

Om du returnerar dina Produkter i enlighet med ovannämnda anvisningar, kommer vi att stå för returkostnaderna. I vissa fall kan du be transportören att hämta upp paketet som ska returneras men det kan medföra att transportören tar ut en extra kostnad från dig. Aktuell extra kostnad anges på Webbplatsen. Returer som inte görs i enlighet med de anvisningar som anges ovan sker på din egen risk och på din egen bekostnad.

Vi meddelar dig per e-post när vi mottagit och behandlat de returnerade Produkterna.

Observera att särskilda bestämmelser gäller för Skräddarsydda produkter eftersom dessa utformats speciellt för dig. Det innebär att (utan att det påverkar dina lagstadgade rättigheter) vi inte kan acceptera retur av dessa inom ramen för den Frivilliga returgarantin om de inte är behäftade med tillverkningsdefekter. 

2.14 Lagstadgad ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton (14) dagar utan att uppge något skäl.

Ångerfristen är fjorton (14) dagar från det datum då du, eller en tredje part för din räkning (ej transportören), har mottagit Produkterna eller, i de fall din beställning omfattade flera Produkter som levereras separat, från leveransen av de sista Produkterna i din beställning (Ångerfrist).

För att uppfylla ångerfristen måste du meddela oss att du utnyttjar din ångerrätt före ångerfristens utgång.

Du måste skicka eller lämna tillbaka Produkterna omedelbart efter men inte senare än fjorton (14) dagar efter det datum då du meddelat oss om att du frånträder försäljningsavtalet, i enlighet med Retur- och ångerpolicyn i avsnitt 2.13 och i lämplig förpackning. Denna tidsfrist ska anses ha uppfyllts om du skickar Produkterna innan tidsfristen går ut.

Om du frånträder ett försäljningsavtal under Ångerfristen i enlighet med vår returpolicy (avsnitt 2.13) och detta avsnitt 2.14, kommer vi att återbetala alla belopp vi erhållit från dig, inklusive leveransavgifter (förutsatt att de returnerade Standardprodukterna utgör hela beställningen och med undantag för eventuella extra avgifter ifall du valt en annan leveransmetod än den billigaste standardleverans som vi erbjudit, i förekommande fall), senast inom fjorton (14) dagar från det datum då vi mottagit meddelandet om frånträdande av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, om vi inte kommer överens med dig om en annan metod. Du kommer under inga förhållanden att debiteras några avgifter för sådana återbetalningar. Vi kan komma att hålla inne återbetalningen tills vi mottagit de returnerade Produkterna eller tills du inlämnat bevis på att du returnerat Produkterna, beroende på vilket som inträffar först.

Du behöver endast betala för Produkternas eventuella värdeminskning om denna värdeminskning uppstått på grund av felaktig hantering från din sida medan du undersökt Produkternas art, egenskap och funktion.

Undantag från din ångerrätt

Du har ingen ångerrätt, varken enligt avsnitt 2.14 eller avsnitt 2.15, för avtal avseende

leverans av produkter som är tillverkade efter dina egna specifikationer eller som tydligt skräddarsytts efter dina personliga behov (Skräddarsydda produkter) och/eller

leverans av Produkter som inte är lämpliga att returnera av hälsoskäl eller hygieniska skäl och där förseglingen tagits bort efter leveransen.

2.15 Frivillig returgaranti utöver din lagstadgade ångerrätt

Utöver, och utan att det påverkar, din ångerrätt i enlighet med avsnitt 2.14 (och andra eventuella lagstadgade rättigheter), beviljar vi dig en Frivillig returgaranti. Enligt denna garanti kan du frånträda försäljningsavtalet utan att uppge några skäl ytterligare 16 dagar efter uppsägningsperioden, dvs. en total returneringsperiod på 30 dagar (Frivillig returgaranti), som en avtalsmässig ångerrätt med avseende på en Standardprodukt.

Observera att den frivilliga returperioden inte gäller standardprodukter som anses vara hype-produkter. Hype-produkter omfattar men är inte begränsade till Yeezy. Vid beställning av dessa hype-produkter, meddelar vi att ångerfristen på 14 dagar gäller.

Vi erbjuder denna frivilliga returgaranti i enlighet med bestämmelserna i vår Retur- och ångerrättspolicy (avsnitt 2.13) och nedanstående villkor.

Standardprodukterna får inte vara begagnade eller skadade mer än vad som kan förväntas vid normal inspektion och de måste returneras i originalförpackningen. Retur av klädesplagg accepteras endast om originaletiketten inte har avlägsnats (inget av det ovannämnda påverkar dina lagstadgade rättigheter enligt beskrivningen ovan, särskilt dina garantirättigheter och din ångerrätt i enlighet med avsnitt 2.14).

Vi måste ha mottagit de Standardprodukter som du returnerar före den Frivilliga returperiodens utgång.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa returneringen och kommer inom ramen för denna Frivilliga returgaranti inte att lämna någon ersättning för returnerade Standardprodukter som inte uppfyller dessa villkor.

Om du frånträder ett försäljningsavtal under den frivilliga returperioden i enlighet med vår returpolicy (avsnitt 2.13) och detta avsnitt 2.15, kommer vi att återbetala alla belopp vi erhållit från dig, inklusive leveransavgifter (förutsatt att de returnerade Standardprodukterna utgör hela beställningen och med undantag för eventuella extra avgifter ifall du valt en annan leveransmetod än den billigaste standardleverans som vi erbjudit, i förekommande fall), inom fjorton (14) dagar efter att vi mottagit Standardprodukterna. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen och du kommer under inga förhållanden att debiteras några avgifter för sådana återbetalningar.

2.16 Retur avseende Skräddarsydda produkter

Eftersom Skräddarsydda produkter (inklusive mi adidas-produkter) skapats speciellt för dig, accepterar vi inte att Skräddarsydda produkter returneras förutom vid tillverkningsdefekter, se avsnitt 2.13. Om din Skräddarsydda produkt är behäftad med en defekt, kontakta oss här för returanvisningar.

2.17 Bytespolicy

På vissa villkor kan det vara möjligt att byta din Produkt (”Originalprodukt”) mot en annan Produkt (”Ny produkt) helt enligt vårt gottfinnande. Byte är alltid föremål för lagertillgänglighet. Originalprodukten måste returneras i enlighet med vår returpolicy som anges i avsnitten 2.13-2.15. Om du inte returnerar Originalprodukten i enlighet med vår returpolicy, kan vi inte återbetala dig (helt) eller debitera dig för den Nya produkten. Priset för den Nya produkten kommer att vara detsamma som Originalproduktens pris, även om priset och/eller tillämpliga skatter har ändrats. Ordern av din Nya produkt är föremål för samma villkor vad gäller returer (se avsnitt 2.13-2.15) och avtalsingående som ordern av din Originalprodukt (se avsnitt 2.4), under förutsättning att ordern av den Nya produkten, med vederbörliga ändringar, behandlas som en order som gjorts på vår Webbplats. Se våra FAQ för mer information om orderbyte

2.18 Skadade eller defekta Produkter

För adidas är kvalitet av största betydelse. Vi testar noggrant alla våra produkter under verkliga omständigheter för att säkerställa att de helt och hållet klarar av det användande som de är avsedda för. Det är mycket ovanligt att våra produkter är skadade eller defekta. adidas är enligt lag skyldig att säkerställa att våra Produkter överensstämmer med försäljningsavtalet.

Returnerade Produkter kontrolleras av adidas:s kvalitetsavdelning och ersätts om skadan beror på en tillverkningsdefekt eller avvikelse från fabriksspecifikationerna. Vi åtar oss att ersätta hela kostnaden för defekta Produkter.

Om problemet uppstått av andra orsaker än materialkvalitet eller framställningsprocessen, återsänds den ursprungliga Produkten till dig. Vi ersätter inte Produkter

 • som införskaffats via en annan källa än Webbplatsen,
 • som har skadats genom missbruk eller vårdslöshet (t.ex. utsatts för kemikalier, frätande ämnen, öppna lågor, hög värme, skarpa föremål osv.) och/eller
 • som har skadats genom att de använts på fel sätt eller för andra aktiviteter än det avsedda ändamålet (t.ex. löparskor som används på idrottsplaner eller vandringskängor som används som arbetsskor osv.).

Observera att Produkters förväntade livslängd beror på hur Produkten används, användningsförhållandena och användarens eget användningsmönster. Våra Produkter som uppvisar normala förslitningsskador eller som är äldre än Produktens rimliga livslängd byts inte ut.

Vår kundtjänst står gärna till din tjänst. Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och kommentarer. Kontakta oss här.

3. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Läs dessa Villkor för webbplatsanvändning (”Villkor för användning av Webbplatsen”) noga innan du börjar använda Webbplatsen och eventuellt adidas-innehåll på sociala medier, inklusive men ej endast Facebook och Twitter (tillsammans: ”Webbplatsen”). Dessa Villkor för användning av Webbplatsen gäller för alla besök på och all användning av Webbplatsen samt för Innehåll (se definition nedan), information, rekommendationer, produkter och tjänster som du erhåller genom Webbplatsen. Genom att besöka och använda Webbplatsen godkänner du dessa Villkor för användning av Webbplatsen i sin helhet utöver eventuell annan lag eller förordning som kan tillämpas på Webbplatsen och internet. Om du inte samtycker till dessa Villkor för användning av Webbplatsen ska du lämna Webbplatsen omedelbart.

3.1 Innehåll på Webbplatsen

Allt innehåll som ingår i eller visas på Webbplatsen, inklusive men ej endast logotyper, ikoner, varumärken, text, grafiker, fotografier, bilder, rörliga bilder, ljud, illustrationer och programvara (”Innehåll”), ägs av adidas AG, dess associerade företag, dess licensgivare eller dess innehållsleverantörer. Alla inslag på Webbplatsen, inklusive men ej endast allmän design och Innehåll, kan vara skyddade av upphovsrätt, ideell rätt, databasrättigheter, varumärkeslag och andra lagar avseende immaterialrätter. Om inte annat uttryckligen tillåts inom ramen för detta eller ett annat avtal med adidas, får ingen del av Webbplatsen eller dess Innehåll kopieras eller vidarespridas på något sätt. Webbplatsen, dess Innehåll och alla tillhörande rättigheter ska förbli exklusiv egendom till adidas AG, dess associerade företag eller dess licensgivare om inte annat uttryckligen överenskommits. Alla sådana rättigheter förbehålls.

3.2 Upphovsrätt och varumärken

Upphovsrätten i allt Innehåll är och förblir egendom till adidas AG, dess associerade företag eller dess licensgivare. Om inte annat anges i specifika dokument på Webbplatsen har du endast tillåtelse att se, spela, skriva ut och ladda ned Innehåll som finns på Webbplatsen för personliga, informativa och icke-kommersiella ändamål. Du får inte ändra något av materialet och du får inte kopiera, distribuera, sprida, visa, presentera, reproducera, publicera, utfärda licens för, skapa härlett arbete utifrån, överlåta eller sälja något Innehåll. Du får inte återanvända något Innehåll utan förhandsmedgivande från adidas. Inom ramen för dessa villkor är det förbjudet att använda något sådant Innehåll på någon annan webbplats eller annat datornät. Du får inte ta bort någon information kopplad till upphovsrätt, varumärken eller annat ägande från det Innehåll som återfinns på Webbplatsen.

Om du laddar ned programvara (inklusive men inte endast skärmsläckare, smartphone-applikationer, ikoner, videor och bakgrundsbilder) från Webbplatsen, licensieras programvaran, inklusive filer, bilder som ingår i eller skapas av programvaran och data som medföljer programvaran (gemensamt, ”Programvara”) till dig av adidas. adidas överlåter inte ägandet av Programvaran till dig. Du äger det medium på vilket Programvaran finns men adidas behåller fullständigt ägandeskap över Programvaran och alla immaterialrätter i denna. Du får inte vidarebefordra, sälja, dekompilera, bakåtkompilera, bryta ner eller på annat sätt reducera Programvaran till en form som är läsbar för människor.

Alla varumärken, tjänstemärken, logotyper och handelsbenämningar som förekommer på produkter från adidas Group, produktförpackningar och/eller på Webbplatsen, registrerade eller inte (“Varumärkena”) förblir exklusiv egendom till adidas AG, dess associerade företag eller dess licensgivare (i förekommande fall) och skyddas av gällande varumärkeslagar och -fördrag. Du får inte använda, kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, posta, sprida, distribuera eller ändra något av Varumärkena på något sätt, inklusive i reklam eller PR avseende distribution av material på Webbplatsen, utan skriftligt förhandsmedgivande från adidas. Det är förbjudet att utan uttryckligt skriftligt medgivande från adidas använda något av Varumärkena på någon annan webbplats eller annat datornät, t.ex. för lagring eller reproduktion av (en del av) Webbplatsen på någon extern webbplats på internet eller att skapa länkar, hypertext, länkar eller djuplänkar mellan Webbplatsen och någon annan webbplats på internet.

3.3 Ansvarsfriskrivning för garantier

Webbplatsen och Innehållet är avgiftsfria och tillhandahålls i befintligt skick och utan några garantier av något slag. Informationen på Webbplatsen är endast avsedd som generell information och utgör inte några råd.

adidas varken uttrycker eller garanterar att information och/eller faciliteter som finns på Webbplatsen är korrekta, kompletta eller aktuella eller att Webbplatsen eller servern som gör Webbplatsen tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga komponenter. adidas kommer inte att tillhandahålla specifik IT-infrastruktur eller anslutning. adidas kan följaktligen inte uttrycka eller garantera att Webbplatsen kan visas utan avbrott eller felfritt. adidas lämnar varken garantier eller uppgifter avseende användningen av Innehållet på Webbplatsen när det gäller korrekthet, exakthet, relevans, användbarhet, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt, i varje fall i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.

3.4 Ansvarsbegränsning

Du använder denna Webbplats på egen risk. Varken adidas eller någon av dess anställda, tjänstemän, chefer eller något av dess ombud eller någon annan part som är inblandad i skapandet, produktionen eller leveransen av Webbplatsen kan hållas ansvarsskyldig för någon direkt skada, indirekt skada, särskild skada, följdskada eller annan skada som uppstår till följd av användningen av, eller oförmågan att använda, Innehållet på Webbplatsen, inklusive skada som orsakats av något virus eller av någon felaktighet eller ofullständighet i informationen på Webbplatsen, eller produkternas prestanda eller som på annat sätt uppstår på grund av eller i anslutning till dessa Villkor för användning av Webbplatsen, även om adidas har informerats om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.

3.5 Länkar till tredje parter

För att förbättra Webbplatsens användarvänlighet kan den emellanåt innehålla länkar till webbplatser som ägs och kontrolleras av tredje parter. Dessa länkar tar dig utanför adidas:s service och bort från Webbplatsen och ligger utanför adidas:s kontroll. Detta inbegriper länkar till partner som får använda Varumärkena som en del av ett avtal om gemensam marknadsföring. Webbplatserna du kan öppna genom länkarna har egna villkor och egen sekretesspolicy. adidas är inte ansvarig och kan inte hållas ansvarsskyldig för innehållet och verksamheten på dessa webbplatser. Du besöker/använder alltså dessa webbplatser helt på egen risk.

Observera att dessa andra webbplatser kan skicka sina egna kakor till användare, samla in data eller inhämta personuppgifter och du rekommenderas därför att kontrollera villkor och/eller sekretesspolicy på dessa webbplatser innan du använder dem.

3.6 Felaktig användning av Webbplatsen

Det är förbjudet att använda Webbplatsen för att posta eller sända något Användargenererat innehåll (se definition nedan) som är eller kan vara en överträdelse av tredje parts immaterialrätt eller som är hotfullt, falskt, vilseledande, uppviglande, kränkande, inkräktar på privaträtten, obscent, pornografiskt, oförskämt, diskriminerande, olagligt eller som skulle kunna utgöra eller uppmuntra till ett beteende som skulle anses vara ett brott, bryta mot någon parts rättigheter eller som på annat sätt skulle kunna ge upphov till civil ansvarsskyldighet eller bryta mot någon lag. adidas kan när som helt och efter eget gottfinnande neka dig tillträde till Webbplatsen, inklusive i sådana situationer där adidas anser att din användning av Webbplatsen är en överträdelse mot något av dessa Villkor för användning av Webbplatsen och/eller gällande lagar.

Du får inte heller använda Webbplatsen för att göra reklam eller utföra någon kommersiell värvning.

Du får inte använda program, robotar, sökrobotar, spindlar, webbskrapor eller andra automatiserade medel eller enheter för att (a) få tillgång till, kopiera, påverka eller övervaka någon del av Webbplatsen eller dess innehåll eller kringgå Webbplatsens struktur eller presentation eller något av dess innehåll eller (b) försvåra driften av Webbplatsen eller transaktioner som görs på Webbplatsen eller försvåra eller påverka personers användning av Webbplatsen eller underlätta tredje parts produktköp på Webbplatsen.

Du får inte försöka få obehörig tillgång till någon del av eller funktion på Webbplatsen eller system anslutna till Webbplatsen genom dataintrång, lösenordsminering eller andra olagliga eller obehöriga medel.

3.7 Användargenererat innehåll

Alla åsikter, anmärkningar, kommentarer, konstverk, grafiker, fotografier, länkar, frågor, förslag, information, videor och andra material (inklusive din personanpassning av Skräddarsydda produkter) som du eller andra användare av Webbplatsen postar på Webbplatsen eller sänder med hjälp av Webbplatsen (”Användargenererat innehåll”) kommer inte att betraktas som konfidentiella eller äganderättsskyddade. Följaktligen kommer adidas att ha icke-exklusiv, avgiftsfri, rätt att använda, kopiera, distribuera och yppa Användargenererat innehåll för tredje parter för varje syfte, i varje medium och över hela världen (licenstillstånd). Du erkänner och samtycker till att adidas endast agerar som en passiv ledare för distributionen av det Användargenererade innehållet och inte har något ansvar eller någon ansvarsskyldighet gentemot dig eller någon annan tredje part för innehållet eller korrektheten i det Användargenererade innehållet. adidas kommer inte kontinuerligt att övervaka Användargenererat innehåll som publicerats av dig eller fungera som moderator mellan användare och inte heller kommer adidas att ha någon skyldighet att göra detta. Utan begränsning till det allmängiltiga i det föregående erkänner och samtycker du till att eventuella anmärkningar, åsikter, kommentarer, förslag och annan information som uttrycks eller ingår i det Användargenererade innehållet inte nödvändigtvis motsvarar vad adidas står för. Du använder det Användargenererade innehållet helt och hållet på egen risk. Du uttrycker och garanterar att varje Användargenererat innehåll som postats eller överförts av dig har dig som upphovsman och inte kopierar arbetet från någon tredje part eller på annat sätt gör intrång på tredje parts immateriella rättigheter, rätt till integritet eller personliga rättigheter och inte innehåller några förolämpande eller nedsättande påståenden. Vidare uttrycker och garanterar du att du har förmågan att bevilja rättigheterna enligt vad som anges i detta stycke. Du samtycker till att ersätta adidas och dess associerade företag och hålla dem skadeslösa för alla kostnader, utgifter, förluster och skulder som uppstått för adidas eller dess associerade företag eller som de drabbats av till följd av något Användargenererat innehåll som postats eller överförts av dig eller annan användning av Webbplatsen av dig.

adidas förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande blockera eller avlägsna något Användargenererat innehåll (helt eller delvis) som postats eller överförts av dig och som adidas inte anser vara i överensstämmelse med dessa Villkor för användningen av Webbplatsen (inklusive material som är eller kan vara en överträdelse av en tredje parts immaterialrätt, rätt till integritet eller personliga rättigheter), eller som på annat sätt är oacceptabelt för adidas.

Du samtycker till att omedelbart meddela adidas skriftligen (kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakta oss nedan) om Användargenererat innehåll (eller annat Innehåll) som bryter mot dessa Villkor för användningen av Webbplatsen. Du samtycker till att ge adidas tillräcklig information för att adidas ska kunna undersöka huruvida sådant Användargenererat innehåll (eller annat Innehåll) bryter mot dessa Villkor för användningen av Webbplatsen. adidas samtycker till att med ärligt uppsåt göra insatser för att undersöka sådana klagomål och kommer att vidta sådana åtgärder som adidas efter eget gottfinnande beslutar om. adidas försäkrar dock inte att man kommer att blockera eller avlägsna sådant Användargenererat innehåll eller annat Innehåll (helt eller delvis).

3.8 Icke-begärda idéer

adidas har som policy att inte granska eller acceptera någon oombedd inlämning av idéer, uppfinningar, design och/eller annat material med anknytning till adidas:s affärsverksamhet (inklusive men ej endast fotbeklädnader, klädesplagg, sportartiklar och tjänster) vare sig det är i form av texter, bilder, ljud, programvara, information eller annat (”Material”) från personer utanför adidas. Du bör därför inte posta något Material på Webbplatsen eller skicka sådant till adidas per e-post eller på annat sätt.


4. DIVERSE

4.1 Kontakta oss

Om du har några frågor eller kommentarer angående Webbplatsen eller adidas:s Villkor eller om du mot förmodan önskar lämna ett klagomål, tveka inte att kontakta vår kundtjänst genom att klicka här.

Du kan också kontakta oss per brev till följande adress:

Customer Service

Atlas Arena, Africa Building

Hoogoorddreef 9a

1101 BA Amsterdam ZO

Nederländerna

 

4.2 Prioriteringar 

I fall av motstridigheter mellan adidas:s Villkor och annat innehåll på andra ställen på Webbplatsen eller i länkar, är det adidas:s Villkor i detta dokument som gäller.

4.3 Ändringar av adidas:s Villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i dessa Villkor.

Användningen av denna Webbplats och varje köpavtal som verkställts mellan dig och oss, kommer att omfattas av den version av adidas:s Villkor som är i kraft vid den tidpunkt så du gör din beställning via denna Webbplats eller den dag då du öppnar denna Webbplats (såsom tillämpligt).

Kontrollera regelbundet om ändringar gjorts i adidas:s Villkor.

4.4 Dataskydd

adidas har full respekt för integriteten hos de personer som öppnar och använder Webbplatsen. Mer uppgifter om hur vi använder cookies, den typ av information som vi samlar in, hur och i vilket syfte vi använder din information och under vilka förhållanden vi delar med oss av information finns i vår Sekretesspolicy och i vår Cookiespolicy, som ingår i och är en del av dessa adidas:s Villkor.

Genom att göra en beställning samtycker du till och förstår att vi kan samla in, använda, lagra och hantera dina personuppgifter enligt vår Sekretesspolicy.

4.5 Avskiljande

Varje bestämmelse i adidas:s Villkor ska tolkas separat och oberoende av varandra. Om någon bestämmelse anses vara ogiltig eller på annat sätt saknar laga kraft eller juridisk giltighet, ska den bestämmelsen anses vara avskiljd från och inte påverka den juridiska giltigheten hos andra bestämmelser i dessa adidas Villkor.

4.6 Underleverantörskap och överlåtelse

adidas förbehåller sig rätten att använda underleverantörer samt överföra, överlåta och besluta om novation när det gäller samtliga eller några av våra rättigheter och skyldigheter enligt adidas:s Villkor förutsatt att det inte påverkar dina rättigheter enligt adidas:s Villkor. Du får inte använda underleverantörer, överlåta eller på annat sätt överföra några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt adidas:s Villkor utan vårt skriftliga samtycke.

4.7 Händelser utanför rimlig kontroll

adidas kommer inte att kunna hållas ansvarigt för några förseningar eller underlåtenhet att utföra eller efterleva våra skyldigheter enligt adidas villkor om denna försening eller underlåtenhet beror på en orsak som ligger utanför adidas:s rimliga kontroll.

4.8 Tillämplig lag och jurisdiktion

Försäljningsavtalet regleras av nederländsk lag, med undantag av Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Detta påverkar inte tillämpliga föreskrivna rättigheter enligt lagstiftningen i det land där du är bosatt, under förutsättning att adidas bedriver eller riktar sin kommersiella verksamhet på webbplatsen i det landet.

Det står dig fritt att hänskjuta eventuella tvister som kan uppstå under dessa villkor, antingen till behörig domstol i Amsterdam, Nederländerna, eller till behörig domstol i det land där du har din hemvist, om detta land är en EU-medlemsstat, där domstolar, med undantag för andra domstolar, är behöriga att lösa sådana tvister. adidas kommer att hänskjuta eventuella tvister som kan uppstå under dessa villkor till behörig domstol i det land där du har din hemvist om detta är i en EU-medlemsstat eller till behörig domstol i Amsterdam, Nederländerna.

4.9 Information om batterier

Vissa av de produkter som adidas säljer innehåller batterier.

http://www.staging.adidas.nl/on/demandware.static/-/Sites-adidas-NL-Library/nl_NL/dwf47b9f50/crossed%20out%20wheelie%20bin%20symbol.pngBatterier och laddningsbara batterier som innehåller farliga ämnen är tydligt markerade med symbolen föreställande en överstruken soptunna. Kemikaliebeteckningarna för de farliga substanserna anges eventuellt under symbolen föreställande den överstrukna soptunnan. Det kan till exempel vara (Pb) bly, (Cd) kadmium och (Hg) kvicksilver.

Gamla batterier och laddningsbara batterier får inte slängas bland vanligt hushållsavfall. De kan kostnadsfritt lämnas på ett inlämningsställe eller till en butik. Du kan även lämna tillbaka köpta batterier och laddningsbara batterier (utan apparater) till våra kontor personligen. Var vänlig skicka inte några batterier via post.

Version april 2017

BILAGA 1 till dessa Allmänna Villkor

Mall för ångerblankett

To

adidas Sverige AB
c/o adidas Customer Service,
Returns department,

Atlas Arena, Africa Building

Hoogoorddreef 9a

1101 BA Amsterdam ZO

Nederländerna

Jag/Vi* meddelar härmed att jag/vi frånträder mitt/vårt köpavtal avseende följande varor:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Beställdes den*/mottogs den*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Kundens/kundernas namn och beställningsnummer:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Kundens/kundernas adress:

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Datum/underskrift av kund(er) (endast om denna blankett inlämnas i pappersform)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(*) Stryk vad som inte är tillämpligt.